QUY ĐỊNH LÀM VIỆC TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19