IMPRESSION OF LAOS

1

Cầu Nhật Bản (cầu Pakse)

Cầu vồng trên sông Mekong

Cầu vồng trên sông Mekong

Bữa trưa trên sông Mekong

Bữa trưa trên sông Mekong

4